חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

נוהל הגשת ערר לועדת ערר

 
 
 
מפת מחלפים
 
 
 
 

ועדת הערר – מהי?

ועדת הערר לפי סעיף 12ב. לחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק") היא פורום שיפוטי, שמונה על ידי שרי הממשלה. על הועדה חלות הוראות חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992.

בפני הועדה רשאי לערור מי שחולק על חיוב שהוטל עליו על ידי בעל הזיכיון להפעלת כביש האגרה, או מי שרואה עצמו נפגע מהפעלת סמכויות בעל הזיכיון לפי סעיף 12 לחוק. בעל הזיכיון הוא חברת דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ.

המועד להגשת הערר

על מי שמעוניין להגיש ערר, להגישו בכתב בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה על החיוב שבמחלוקת, או ממועד הפעלת הסמכות, כאמור לעיל.

אופן הגשת הערר

ערר יש להגיש מודפס, חתום על ידי העורר או בא כוחו, בחמישה עותקים, לפי הכתובת הרשומה מטה.

מה יכיל הערר?

פרטים אישיים ומזהים:

 1. שם העורר ומספר תעודת הזהות שלו. אם העורר הוא תאגיד, מס' הרישום, פרטי הנציג מטעם התאגיד ויפויי כח.
 2. כתובת מדויקת ומלאה של העורר, לקבלת דברי דואר.
 3. מספרי הטלפון והפקס של העורר וכן כתובת הדוא"ל שלו.
 4. אם הייצוג נעשה על ידי אחר, שאינו בעל הרכב הרשום ברשיון הרכב נשוא הערר, יצורף יפויי כח למייצג, מאת בעל הרכב הרשום.
 5. אם העורר מיוצג על ידי עו"ד או אחר מטעמו, יצוינו גם פרטי המייצג, כאמור בסעיפים 1 עד 3 לעיל, בשינויים המחויבים.

תיאור העובדות ועילת הערר

 1. תיאור החיוב, או הפעלת הסמכות, בגינם מוגש הערר.
 2. תיאור העובדות והנימוקים עליהם מסתמך העורר.
 3. רשימת המסמכים עליהם מבקש העורר להסתמך וכן העתקיהם.
 4. ציון הסעד המבוקש מועדת הערר.

 

עיכוב ביצוע

 1. לאחר שהוגש ערר, ובטרם התקיים הדיון בו, רשאי ראש בית הדין להורות על עיכוב ביצוע ההחלטה עליה עוררים.
 2. המעונין בכך, יבקש כי יעוכב ביצוע, בין בגוף כתב הערר ובין באמצעות בקשה נפרדת בכתב.

 

פרטים להגשת הערר

את כתב הערר יש לשלוח לפי הכתובת:

מזכירות ועדת הערר כביש חוצה ישראל המקטע המרכזי (שורק עין תות)
אצל הרשות הממונה – חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
רח' יגאל אלון 65 (מגדל טויוטה), תל אביב 6744316
טלפון: 073-7143211

 

לאחר הגשת הערר

 1. מזכירות ועדת הערר תשלח את כתב הערר ונספחיו אל בעל הזיכיון. על בעל הזיכיון להגיש למזכירות ועדת הערר כתב תשובה, בתוך 30 ימים מיום שיקבל את כתב הערר לידיו. לאחר מכן, תעביר מזכירות ועדת הערר העתק מכתב התשובה לידי העורר, או בא כוחו.
 2. באם לא הגיש בעל הזיכיון תגובה במועד האמור, רשאית הועדה ליתן החלטה בערר בהיעדר כתב תשובה.
 3. לאחר חלוף המועדים הנ"ל, יזומנו הצדדים לדיון בפני הועדה.

 

 
                                                                                                                             בכבוד רב,    

                                                                                                                             מזכירות ועדת הערר כביש 6-חוצה ישראל     

 
 
 
 
 
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE