חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

אודות ועדת הערר

 
 
 
מפת מחלפים
 
 
 
 

מי שחולק על חיוב, או מי שרואה את עצמו נפגע מהפעלת סמכויות בעל הזיכיון לפי החוק, רשאי לערור על כך לפני ועדת ערר.

יש להגיש את הערר בתוך 45 ימים ממועד קבלת ההודעה על החיוב, או ממועד הפעלת הסמכויות.
ועדת הערר היא גוף מעין-שיפוטי, בית דין מינהלי, המונה שלושה חברים. חברי ועדת הערר ממונים על ידי שרי הממשלה.

על החלטה סופית של ועדת הערר ניתן לערער, אם ניתנה לכך רשות, לפני בית המשפט המחוזי.

סעיף 12א. לחוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל), התשנ"ה-1995 קובע, כי:

"12א.

(א)  מי שחולק על חיוב או מי שרואה את עצמו נפגע מהפעלת סמכויות בעל הזיכיון לפי חוק זה, רשאי, בתוך 45 ימים ממועד קבלת ההודעה על החיוב או ממועד הפעלת הסמכויות כאמור, לערור על כך לפני ועדת ערר; בערר לפי סעיף זה יהיה המשיב בעל הזיכיון; לעניין זה – 

  1. הוכיח בעל הזיכיון כי שלח את ההודעה על החיוב בדואר רגיל לכתובת למשלוח דואר שמסר המנוי בעת ההתקשרות עמו בהסכם השימוש, וההודעה היא בעניין חיוב שוטף לפי הוראות הסכם השימוש והחיוב נפרע, חזקה כי ההודעה התקבלה בידי החייב בתום 15 ימים מהיום שנשלחה, אלא אם כן הוכיח החייב שלא קיבל את ההודעה;
  2.  הוכיח בעל הזיכיון כי שלח את ההודעה על החיוב בדואר רשום לכתובת למשלוח דואר כמשמעותה בסעיף 2 לחוק עדכון כתובות, התשס"ה-2005, חזקה כי ההודעה התקבלה בידי החייב בתום 15 ימים מהיום שנשלחה, אלא אם כן הוכיח החייב שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלה.

(ב)  ועדות הערר יהיו של שלושה חברים כל אחת, והם:

  1.  מי שכשיר להתמנות לשופט של בית משפט שלום, שמינה שר המשפטים, והוא יהיה היושב ראש;
  2.  עובד משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, שמינה השר;
  3.  נציג ציבור שמינו השר ושר האוצר.

(ג) הוראות חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992, יחולו על ועדת הערר, בשינויים המחויבים מחוק זה, ואולם החלטה סופית של ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית המשפט המחוזי, אם ניתנה רשות לכך מאת בית המשפט המחוזי, בתוך המועד שיקבע השר.

(ד) העורר לוועדת ערר לפי סעיף קטן (א), או המערער לבית המשפט המחוזי לפי הוראות סעיף קטן (ג), ימציא עותק מהערר או מהערעור, לפי הענין, לרשות הממונה; ראתה הרשות הממונה, שעניין ציבורי שהוא בתחום תפקידיה או סמכויותיה לפי חוק זה או לפי חוזה הזיכיון עלול להיות מושפע או כרוך בהליך של ערר או ערעור לפי סעיף זה, רשאית היא להתייצב באותו הליך ולהשמיע את עמדתה." 

במותב ועדת הערר לפי חוק זה חברים:

עו"ד מוראד מפרע, יו"ר הועדה

נציג משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - המינוי הסתיים טרם מונה נציג חדש
נציג ציבור - המינוי הסתיים טרם מונה נציג חדש


לתשומת לבכם, במהלך חודש יולי , מזכירות וועדת ערר תעבור למשכנה החדש בחולון 

יש להתעדכן כאן אודות הכתובת החדשה. 

מזכירות ועדת הערר

מזכירות ועדת הערר-מנהרות הכרמל נמצאת ברחוב יגאל אלון 65 (מגדל טויוטה), תל אביב 6744316
טלפון: 073-7143211, פקס: 03-6247489.

מזכירת הועדה - גב' הילה לוי.

מנהלת מזכירות ועדות הערר - גב' אילנה ויינברג.

 
 
 
 
 
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE